Phone Codes of Belarus

Postal Codes

 

Vitebskaya oblast

Phone Codes

Cities & Towns:


 From RussiaFrom Belarus
Baran375-216(1)8-0216(1)
Begoml gp375-21578-02157
Beshenkovichi gp375-21318-02131
Bogushevsk gp375-21358-02135
Bolbasovo gp375-216(1)8-0216(1)
Borovukha gp375-2148-0214
Braslav375-21538-02153
Verkhnedvinsk375-21518-02151
Vetrino gp375-2148-0214
Vidzy gp375-21538-02153
Vitebsk375-21(2)8-021(2)
Voropaevo gp375-21558-02155
Glubokoe375-21568-02156
Gorodok375-21398-02139
Disna375-21528-02152
Dokshitsy375-21578-02157
Dubrovno375-21378-02137
Ezerishche gp375-21398-02139
Kopys gp375-2168-0216
Kokhanovo gp375-21368-02136
Lepel375-21328-02132
Liozno gp375-21388-02138
Lyntupy gp375-21558-02155
Mezhdureche p375-2148-0214
Miory375-21528-02152
Novolukoml375-21338-02133
Novopolotsk375-2148-0214
Obol gp375-21308-02130
Orekhovsk gp375-2168-0216
Orsha375-2168-0216
Osveya gp375-21518-02151
Podsvile gp375-21568-02156
Polotsk375-2148-0214
Postavy375-21558-02155
Rossony gp375-21598-02159
Ruba gp375-21(2)8-021(2)
Senno375-21358-02135
Surazh gp375-21(2)8-021(2)
Tolochin375-21368-02136
Ushachi gp375-21588-02158
Chashniki375-21338-02133
Sharkovshchina gp375-21548-02154
Shumilino gp375-21308-02130
Yanovichi gp375-21(2)8-021(2)

Raions:


 From RussiaFrom Belarus
Beshenkovichskiy375-21318-02131
Braslavskiy375-21538-02153
Verkhnedvinskiy375-21518-02151
Vitebskiy375-21(2)8-021(2)
Glubokskiy375-21568-02156
Gorodokskiy375-21398-02139
Dokshitskiy375-21578-02157
Dubrovenskiy375-21378-02137
Lepelskiy375-21328-02132
Lioznenskiy375-21388-02138
Miorskiy375-21528-02152
Orshanskiy375-2168-0216
Polotskiy375-2148-0214
Postavskiy375-21558-02155
Rossonskiy375-21598-02159
Sennenskiy375-21358-02135
Tolochinskiy375-21368-02136
Ushachskiy375-21588-02158
Chashnikskiy375-21338-02133
Sharkovshchinskiy375-21548-02154
Shumilinskiy375-21308-02130

 
 

Phone handbook Vitebskaya oblast. Cities & Towns: Braslav, Verkhnedvinsk, Vitebsk, Novopolotsk, Glubokoe, Gorodok, Dokshitsy, Dubrovno, Lepel, Miory, Disna, Orsha, Baran, Polotsk, Postavy, Senno, Tolochin, Chashniki, Novolukoml, Ruba gp, Borovukha gp, Mezhdureche p, Bolbasovo gp, Beshenkovichi gp, Vidzy gp, Osveya gp, Surazh gp, Yanovichi gp, Podsvile gp, Ezerishche gp, Begoml gp, Liozno gp, Kopys gp, Orekhovsk gp, Vetrino gp, Voropaevo gp, Lyntupy gp, Rossony gp, Bogushevsk gp, Kokhanovo gp, Ushachi gp, Sharkovshchina gp, Shumilino gp, Obol gp - Phone Codes


Rambler's Top100